Kallelse till årsmöte

Härmed kallar Föreningarnas Hus i Lund till ordinarie årsmöte torsdagen den 23 maj 2019. Vid föreningsmöte har varje medlemsförening två röster.

Tid: Kl. 18.00

Plats: Kyrkogatan 19

Extra mingel innan för de som vill dela med sig av information och posters mellan föreningar. Ni är välkomna från kl. 16.30. Detta extra mingeltillfälle och samkväm avslutas kl. 17.30. Ingen föranmälan.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmöte.
 6. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. tillika vid val fungera som rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av motioner och propositioner inkomna senast 8 maj.
 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
 12. Beslut om årsavgift till organisationen för kommande verksamhetsår.
 13. Revidering av stadgarna.
 14. Val av ordförande för en tid av ett år.
 15. Beslut om antal ledamöter (4-6) som ska väljas.
 16. Val av 2 (två) revisorer och 2 (två) revisorssuppleanter för en tid av ett år.
 17. Val av 2 (två) ledamöter i valberedningen varav en sammankallande för en tid av ett år.
 18. Mötets avslutande.

Varmt välkomna!

Bifogade PDF-filer: